top of page
2.1_cloud.png

Därför Enzoway

Enzoway bidrar till att både stärka och tydliggöra fokus vilket leder till både ett ökat engagemang och en smidigare kommunikation mellan samtliga intressenter i företaget. 
Det i sin tur stärker företagskulturen. Med andra ord ges verksamheten förutsättningar att bli ännu bättre på det man redan gör bra parallellt som man får tillgång till effektiva verktyg för att hantera de störningsmoment som vi vet alltid dyker upp.

Det i sin tur stärker företagskulturen. Med andra ord ges verksamheten förutsättningar att bli ännu bättre på det man redan gör bra parallellt som man får tillgång till effektiva verktyg för att hantera de störningsmoment som vi vet alltid dyker upp.

Mellanchefens roll

Mellanchefernas roll är ofta att vara länken mellan ledning och verksamhet. Det ställer stora krav på förmågan att både kommunicera och att verkställa beslut som fattats.

Otydlig eller otillräcklig kommunikation påverkar hela bolaget, precis som en tydlig och avvägd kommunikation skapar förståelse, delaktighet och engagemang. Detta ställer även krav på att man på ett funktionellt sätt kan identifiera om rätt förutsättningar finns för att verkställa fattade beslut samt vilka åtgärder som eventuellt måste göras.

Mellanchefer är nyckelpersoner och befinner sig ofta i en utsatt position med krav både ”uppifrån och nerifrån”.
Finns rätt förutsättningar för att verkställa besluten? Finns det så kallade störningsmoment som måste hanteras för att arbetet ska kunna genomföras som tänkt? För att minimera stress och frustration kan medvetenhet om hur man både identifierar olika störningsmoment, samt kunskap om hur de ska hanteras, vara till stor hjälp.

Ta hand om cheferna

Personal- och ledarskapsutveckling är en ständigt pågående process och kräver engagemang från såväl individen som företaget. Genom att investera i såväl mellanchefernas utveckling som övrig personal skapas ett bra och tydligt ledarskap som är en av de viktigaste byggstenarna för att ett företag ska kunna bli och över tid klara av att fortsatt vara framgångsrikt.

Mellancheferna har ett stort ansvar i att driva, de ofta ständigt pågående, förbättringsarbetena. Det är inte alltid förbättringsarbete upplevs som just förbättring utan snarare bara som förändring. Vi människor har inte sällan en instinktiv motvilja till förändring. 

Successiv förbättring å andra sidan är något vi har lättare att hantera. The Enzoway fokuserar på det sistnämnda. Genom att kommunicera en tydlig riktning samt involvera medarbetarna i att identifiera olika störningsmoment

som ligger i vägen och hur de ska elimineras ökar vi engagemanget i arbetet att nå förbättring. Det i sin tur minskar både stress och frustration hos de som ska leda och driva arbetet.

Förändringsarbete eller förbättringsarbete

Mellancheferna har ett stort ansvar i att driva, de ofta ständigt pågående, förbättringsarbetena. Det är inte alltid förbättringsarbete upplevs som just förbättring utan snarare bara som förändring. Vi människor har inte sällan en instinktiv motvilja till förändring.  Successiv förbättring å andra sidan är något vi har lättare att hantera. The Enzoway fokuserar på det sistnämnda. Genom att kommunicera en tydlig riktning samt involvera medarbetarna i att identifiera olika störningsmoment som ligger i vägen och hur de ska elimineras ökar vi engagemanget i arbetet att nå förbättring. Det i sin tur minskar både stress och frustration hos de som ska leda och driva arbetet.

bottom of page