top of page

Enzoekvationen

Resultatet = Prestation + Process –Störningsmoment

Den sida av ekvationen som vi fullt ut, som individer, team och företag har kontrollen över och därmed också fullt ut kan ta ansvar för är den högra sidan. När det däremot kommer
till resultat så är dessa alltid beroende av faktorer också utanför oss själva och våra verksamheter. Vi har därmed inte full kontroll och kan därmed inte heller fullt ut ta ansvar för dem.

Lägg därför med fördel fullt fokus på den högra sidan av ekvationen så kommer resultaten över tid att öka. Störningsmoment är olika saker som försvårar processen att utföra arbetet. Därför börjar vi alltid med att identifiera dem. Steget därefter blir att utforska dem – här döljer sig nycklar till framgång. Slutligen beslutar man om störningsmomenten ska vara kvar eller om de ska elimineras. Det här är ett systematiskt teamarbete där alla intressenter deltar och bidrar.

En process är det samma som ”HUR” vi utför en serie handlingar/aktiviteter som leder fram till en ”helhet”, att en uppgift fullföljs. Att processen startar med ett behov och slutar med att behovet är tillfredsställt, t ex från ett trästycke till en stol.
När man identifierat några av teamets viktigaste processer kommer medarbetarna att vara mer klara över sina uppgifter och sin del i helheten. Det gör människor trygga, att de kan se vart man är på väg.
Görs det här systematiskt så ökar prestationerna över tid. Om processen förbättras och förfinas kontinuerligt genom ett systematiskt arbete med att identifiera och hantera störingsmomenten kommer prestationen automatiskt att öka. Med en hög prestation över tid förbättras resultaten.

Finjustera, "Huren?"

Enzoekvationen är en enkel förklaringsmodell som neutraliserar diskussionen och tar verksamheten snabbare dit man vill och också snabbare bort i från det man inte vill.
Den erbjuder ett funktionellt hanterande av störningsmoment, vilket i sin tur minskar kommunikativ friktion, stress och negativa tankar.

När man på det här tydliga sättet hjälps åt att hitta lösningar ökar engagemanget i teamet, medarbetarna känner sig både viktiga och behövda. Det är inte bara chefens uppgift att hantera alla störningsmoment utan hela teamet blir delaktigt.

Nyttor

bottom of page