top of page
1.4_Artikel_cloud_.png

Hållbar hälsa

Enzoway hjälper företag att jobba mot FNs: globala mål “Agenda 2030” och att samtidigt följa arbetsmiljölagen. Genom Enzoway bidrar vi omedelbart och konkret till medarbetarnas välmående och mentala hälsa.

Med Agenda 2030 och de globala målen som FN satt upp, vill man skapa en hållbar utveckling. Det betyder bland annat att vi idag måste förhålla oss till omvärlden på ett sätt som gör att kommande generationer kan leva med samma möjligheter som vi.
Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett hållbart sätt med hänsyn till sociala, miljö- mässiga och ekonomiska faktorer i verksamhetens alla led. Forskare har identifierat nära kopplingar mellan psykisk hälsa och praktiskt taget alla nyckelfrågor i internationell utveckling. Utan globala åtgärder för psykisk hälsa kan målen för hållbar utveckling inte uppnås.
I block 3 pratar man om hållbar hälsa. Målet är ”att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar”.

Agenda 2030

Många företag arbetar aktivt för att skapa en hållbar arbetsmiljö som även ska bidra till en ökad mental hälsa för sin personal.

Trots genomarbetade insatser kommer alarmerande siffror om att ohälsotalen ökar dramatiskt. Ohälsotal som leder till fler sjukskrivningsdagar, en ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Ytterligare en faktor är den så kallade ”sjuknärvaron” som kan sänka produktiviteten i en organisation med upp till 75%. Det gäller såväl chefer som medarbetare. Det vill vi inte bidra till!

Utmaningar med en ökad ohälsa

Reflektionsverktyget ger möjlighet till att:

 • Skapa harmoni mellan arbete och privatliv

 • Bygga starka och engagerade team

 • Minska sjukfrånvaro

 • Minska personalomsättning

 • Stärka företagskultur

Hållbarhet

Enzoways modeller och digitala reflektionsverktyg har varit föremål för en akademisk studie som gjorts i samarbete med Linnéuniversitetet. Studien utfördes som en enkätundersök- ningar med djupintervjuer.

Studien visar att metoderna som Enzoway baseras på ger mycket goda resultat. Testpersonerna uppger att de fått:

 • Mer handlingskraft

 • Tydligare riktning på livet

 • Bättre måluppfyllelse

 • Mindre stress och ångest

 • Bättre relationer

 • Mer positivitet och tacksamhet

 • En ökad förmåga att hantera dagens händelser

Studie i samarbete med Linnéuniversitetet

Enzoways modeller och digitala reflektionsverktyg har varit föremål för en akademisk studie som gjorts i samarbete med Linnéuniversitetet. Studien utfördes som en enkätundersökningar med djupintervjuer. Studien visar att metoderna som Enzoway baseras på ger mycket goda resultat. Testpersonerna uppger att de fått: • Mer handlingskraft • Tydligare riktning på livet • Bättre måluppfyllelse • Mindre stress och ångest • Bättre relationer • Mer positivitet och tacksamhet • En ökad förmåga att hantera dagens händelser

bottom of page